Nedaug istorinių žinių išliko apie Kuktiškių mokyklą. Pagal J. Kurčevskio duomenis žinoma, kad XVIII a. Kuktiškėse buvo parapijinė mokykla, 1781 m. joje mokėsi 23 mokiniai Kuktiskiu pradzios mokykla(7 bajorai, 6 miestelėnai, 10 valstiečių). 1782 m. - 26 mokiniai (6 bajorai, 14 miestelėnų Ir 6 valstiečiai), 1798 m. -12,1805 m. -15 mokinių. 1868 m. įsteigta rusiška liaudies mokykla, joje draudė mokytis gimtąja kalba, todėl mokinių buvo nedaug. 1905 m. valsčiaus gyventojai pareikalavo įvesti mokykloje dėstomąją lietuvių kalbą ir išsirinko lietuvį mokytoją, 1910 m. mokykla buvo dviklasė.
1891 m. liaudies mokykloje mokėsi Vincas Kratulis -1905-1907 ir 1917 m. vasario ir spalio revoliucijų dalyvis. Jo prisiminimų nuotrupos dar išliko iki šių dienų: „Mus mokė vienoje klasėje 25 mokinius. Viskas buvo dėstoma rusų kalba, tiktai vieną vienintelį dalyką - tikybą kunigas mokė lietuviškai. Tuo metu dirbęs mokytojas Kulakovas mokydavo nuo ankstyvo ryto šviečiant žibalinei lempai ir po pietų iki sutemos. Buvo keletas mokinių iš tolimesnių kaimų, jie gyveno prie mokyklos buvusioje patalpoje. Nei patalyne, nei maistu jų niekas neaprūpindavo."
Caro laikais mokytoju Kuktiškių mokykloje dirbo Čerepovičius. Be abejo, buvo ir daugiau mokytojų, bet apie juos nieko nepavyko sužinoti.
Mokykla tuo metu būdavo įrengiama privačiuose namuose. Vaikai į ją tegalėdavo ateiti tik po lapkričio 1-sios arba dar vėliau, kai jau nebereikėdavo ganyti gyvulių. Mokiniai būdavo skirtingo amžiaus. Kadangi žmonės gyveno sunkiai, tai kai kurie savo vaikų į mokyklą visai neleisdavo arba iš viso jų pulko išleisdavo 1-2, o kiti nuo mažų dienų dirbdavo žemės ūkio darbus.

Šio amžiaus pradžioje kuktiškiečių vaikus lietuviškai rašyti ir skaityti mokė daraktoriai: Juozapota, Petrulia, Kunigėlis. Pagrindinė mokymo priemonė buvo maldaknygė. Daraktoriai daugiausia mokė mergaites, nes valdinėje mokykloje dažniausiai mokėsi tik berniukai. Buvo manoma, kad mergaitėms mokslo nereikia, nes dirbti žemę, austi, verpti, melžti karves, kitus ūkio darbus dirbti galima ir nebaigus jokių mokslų.

Šio amžiaus pradžioje Kuktiškių mokykloje dirbo mokytoja Ksavera Janulėnaitė, vėliau Jonas Kurpis. Jis mokė vaikus vokiečių kalbos. Dažnai mokyklon atvykdavęs inspektorius vokietis tikrinti mokinių žinių, todėl mokytojui Jonui Kurpiui reikėjo ypatingai stengtis.
Vėlesniais metais mokykloje dirbo Knyva, Ona Dausaitė, Elena Šapokaitė, Kaušylienė, Agnė Valentinienė, Kunigėlienė, Stefa Vijeikytė. 1926 m. Stefa Vijeikytė išvažiavo iš Kuktiškių. Tada mokykla sulaukė naujų mokytojų: Elenos Sudnytės, baigusios 2 metų mokytojų kursus, ir Antano Dapkaus. Pastarasis Kuktiškėse mokytojavo keletą metų. Jam išvykus, į mokyklą atvyko dirbti Kazimiera Tuskenytė ir Tomas Čarneckis. Abu 1927 m. buvo baigę 2 metų mokytojų kursus. Tomas Čarneckis dirbo mokyklos vedėju. Vėliau Kazimiera ir Tomas sukūrė šeimą.
1938 m. į Kuktiškių mokyklą atvyko dirbti jauna mokytoja, baigusi Tauragės mokytojų seminariją, Antanina Makaraitė. Knygoje „Tautų tėvo karalystėje", išleistoje 1990 m., ji rašo: „1938 m. baigiau Tauragės mokytojų seminariją ir buvau paskirta į Utenos apskr. Kuktiškių pradžios mokyklą. Dirbau su patyrusiais mokytojais Tomu Čarneckiu, Kazimiera Čarneckiene, Elena Sudnyte, Adele Rakickiene, kunigu jonu Dzekunskiu. Mokytojavau trejus metus".
1941 m. trėmimai palietė ir Kuktiškių mokytojus. Tremtinio dalią patyrė Antanas Dapkus (apie jį tremtinio Liudo Dambrausko knygoje parašyta kaip apie šviesų, taurų, dorą žmogų), Čarneckiai (Tomas Čarneckis buvo ne tik mokytojas, bet ir šaulių vadas), Antanina Makaraitė. Pastaroji savo atsiminimuose rašė: „...Tauragės seminarija - tai laimingiausios mano gyvenimo dienos. 1938 m. mokslas baigtas, paskyrimas į Utenos apskr. Kuktiškių mokyklą.
Visur geri žmonės, visur graži gamta. Patiko man Kuktiškės. įsitraukiau į darbą, pamilau mokinius, mačiau žinių troškimą jų akyse, mėgau pakeltas rankas, rodančias norą pasakyti ar paklausti. Stovėjo man akyse mano mokiniai P. Treinys, J. Vaitkevičius, A. Gužas, P. Valiulytė, Z. Musteikis, Misevičius irkt. Mokiau juos skaityti, rašyti, istorijos, geografijos, žaidėme krepšinį.
Koks buvo visų entuziazmas, kai statėme dramos vaizdelį "Šviesutė ir Mokslutis..."
1938/1939 m. m. mokykloje įsteigta penkta klasė (iki šio laiko mokykla buvo pradinė). 1939/1940 m. m. jau buvo ir šeštoji klasė.

Vėliau mokyklos direktoriais buvo Skardžius ir Stasys Juška. Progimnazija Kuktiškėse buvo iki 1950 m.
Ūkininkų Araminų šeimą iš Ignotiškio kaimo ištrėmus j Sibirą, jų gyvenamas namas buvo išardytas, mediena atvežta j Kuktiškes, o iš jų pastatyta nauja mokykla sudegusios vietoje. Statybos darbai pradėti vadovaujant mokyklos direktoriui Jonui Novelskiui, o užbaigti 1948 m. direktoriaujant Viktorui Šaučiūnui. Pastarąjį pedagogą kuktiškiečiai ir dabar mini geru žodžiu už puikų organizatoriaus talentą. Jis labai stengėsi, kad moksleiviai ir miestelio jaunimas kuo daugiau sportuotų, pats organizuodavo įvairias varžybas, daugelį kultūros renginių, įvairių pramogų.
1949 m., jau direktoriaujant Vladui Valiuliui, buvo užbaigta ir antrojo mokyklos pastato statyba. Pastatai buvo netoli vienas kito, bet pirmasis ant kalnelio, antrasis pakalnėje. Taip ir prigijo „kalninės mokyklos" ir „pakalninės mokyklos" pavadinimai. „Kalninėje" mokėsi pradinukai, t.y. I-IV kl. moksleiviai, o „pakalninėje" - vyresnieji. 1958 m. mokykloje direktoriavo Antanas Cardžiulis. Nuo 1960 m. gruodžio iki 1961 m. rugsėjo - Danutė Paliukaitytė - Stanienė. Nuo 1961 m. iki 1998 m. rugsėjo mokyklos direktoriumi dirbo Julius Meškauskas. 
Kuktiškių mokyklos mokytojai, daugelį dešimtmečių atidavę šiai mokyklai: nuo 1949 m. čia dirbęs išprusęs vyresniosios kartos inteligentas Povilas Veteikis, nuo 1952 m. dirbusi Aldona Kraujalienė, nuo 1955-jų - Genovaitė Čižienė. Daugelį savo gyvenimo metų mokyklai atidavė pedagogai Genovaitė Gasiulytė - Rakauskienė, Bronius Rožė, Vladas Navickas, Leokadija Graužinienė, Juozas Ma-meniškis, Algirdas Kraujalis. Nepamiršti ir Juzė Valiulienė, Jonas Novelskis, Algis Matulionis, Balys Vitkauskas, Vladas Bagdonas, Antosė Liuimaitė, Janina Bernotaitė, Girniūtė, Veronika Kviklytė, Stasė Kubickienė, Viktoras Kubickas, Algis Puodžiukas, Uršulė Kunčinienė, Jonas Baliulis, Koste Raslanienė, Bronė Juozelskytė, Ramoškienė, Povilas Simonavičius, Algimantas Siaurusaitis, Rimantas Ramelis, Roma Treinienė, Vladas Janulis, Janina Mameniškytė, Rūta Jonuškienė, Angelė Ryliškienė, Jonas Virvytis, Palmira Ališauskaitė, Rolandas Babraitis, lliuminata Gaigalaitė, Vidmantas Valinčius, Aloyzas Stalionis, Regina Repšienė, Jonas Laurinavičius, Irena Ramanauskaitė, Julija Lapėnienė, Aldona Balceraitė ir daugelis kitų.
Nuo 1950 m. iki 1960 m. rugsėjo mokykla vadinosi septynmete. Nuo 1960 m. rugsėjo 1 d. - perorganizuota į aštuonmetę. Nuo 1982 09 01 - devynmetė, nuo 1988 09 01 - nepilna vidurinė, o nuo 1993 09 01 - pagrindinė mokykla.
1966 10 01 duris atvėrė naujai pastatyta mūrinė mokykla. Darbus atliko Utenos darbų vykdytojo baras (viršininkas Edmundas Paknys, darbų vykdytojas Bronius Bernotas). Buvusios „kalninės" mokyklos patalpose buvo įrengti butai mokytojams, o „pakalninėje" - bendrabutis, kuriame gyveno iš tolimesnių kaimų mokykloje besimokantys moksleiviai.
1987 07 01 prie mokyklos pristatytas priestatas su sporto sale, moksleivių valgykla, dirbtuvėmis, aktų sale, kabinetais. Darbus atliko tuometinis Utenos RSO, darbų vykdytojas Stasys Vyšniaveckas.
Mokyklos istorijoje yra buvę tokių mokslo metų (prieš 1960), kai būdavo net kelios paralelinės klasės. Nuo 1961 m.m. didžiausias mokinių skaičius buvo 279 mokiniai (1964/1965 m.m.). Buvo 7 pradinės mokyklos: Kačiūnų, Pliešiškių, Panatryčio, Pelenių, Liepiniškių, Paneveržio, Liginiškio, kurias baigę mokiniai papildydavo Kuktiškių mokyklos 5 klasę. 
1996/1997 m.m. Kuktiškių mokykloje mokėsi 97 mokiniai, dirbo 19 pedagogų. Iš jų 9 turėjo nepilną darbo krūvį.
1996/1997 m.m. Kuktiškių mokyklos pedagogų kolektyvas: direktorius Julius Meškauskas, pavaduotoja Birutė Zabukienė, mokytojai Zita Satkūnienė, Leokadija Graužinienė, Vladas Navickas, Virgilijus Girutis, Daiva Jusienė, Julija Lapėnienė, Roma Žulienė, Aldona Kraujalienė, Algirdas Kraujalis, Angelė Trainienė, Laima Kleinienė, Adelė Vidžiūnienė, Robertas Kyburtas, Dainius Galiauskas, Antanas Trinkūnas, Rima Švilpienė, tikybą dėstė dekanas Juozas Čeberiokas.
1995 m. į mokyklos patalpas perkeltas vaikų lopšelis-darželis (vedėja Alma Gasiulienė). 
Nuo 1998 m. iki 2007 m. Kuktiškių pagrindinei mokyklai vadovavo direktorius Gintaras Bakanas. 2007–2012 m.  - direktorius Vidmantas Kutka. 

Kuktiškių pagrindinės mokyklos darbuotojų sąrašas (2003/2004 m. m.): Gintaras Bakanas - mokyklos direktorius, biologijos vyr. mokytojas, Rasa Buičenkienė- pradinių klasių mokytoja. Algimantas Indriūnas - fizikos vyr. mokytojas, Gražina Indriūnienė - istorijos vyr. mokytoja, rusų k. vyr. mokytoja, Rima Ivanauskienė - soc. pedagogė, etikos mokytoja, Danius Galiauskas - dailės mokytojas, Alma Gasiulienė - ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja, Virginijus Girutis - kūno kultūros vyr. mokytojas, Leokadija Graužinienė - biologijos vyr., geografijos vyr., che-mijos, technologijų mokytoja, Daiva Jusienė - pradinių klasių mokytoja, Laimutė Klein ienė- muzikos vyr. mokytoja, Gintautas Mackonis - tikybos vyr. mokytojas, vienuolis pranciškonas, Vytautas Leika - technologijų, informacinių technologijų, mobilių gr. mokytojas, Alma Petravičienė- pradinių klasių mokytoja. Žydrūnė Ryliškienė- ikimokyklinės grupės auklėtoja, Zita Satkūnienė - matematikos mokytoja, Daiva Strazdienė - spec. pedagogė, Reda Zarankienė - anglų kalbos mokytoja. Angelė Trainienė - lietuvių kalbos vyr. mokytoja, Antanas Trinkūnas - papildomo ugdymo mokytojas. Birutė Zabukienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja.

2012 m. rugsėjo 1 d. Kuktiškių pagrindinė mokykla prijungta prie Utenos Krašuonos progimnazijos ir tapo Utenos Krašuonos progimnazijos Kuktiškių skyriumi.

Atsiminimai apie Kuktiškių mokyklą

Kostės Pelakauskienės prisiminimai apie Kuktiškių mokyklą >>>

Onos Vokėnaitės prisiminimai apie Kuktiškių mokyklą ir mokytojus  >>>

Mokytojos Aldonos Onos Matuliauskaitės-Kraujalienės prisiminimai >>> 

Ilgamečio Kuktiškių mokyklos mokytojo Algirdo Kraujalio prisiminimai >>>

Žurnalistės, Kuktiškių krašto garbės pilietės Genovaitės Šnurovos prisiminimai >>>


Apie Kuktiškių seniūnijoje buvusias pradines mokyklas  žinias surinko mokytoja Daiva Jusienė.

Raudoniškio pradinė mokykla.
1948 m. Raudoniškio pradinė mokykla buvo įsikūrusi Justino Kraujelio namuose. Pirmasis mokytojas - Jonas Vanagas. Čia vienerius metus dirbo mokytoja Eleonora Kalinskaitė-Zabarauskienė, kuri vėliau perėjo dirbti į Liepiniškių pradinę mokyklą. Vėliau mokykla persikėlė į Vlado Peluričio namus. Joje dirbo Uršulė Kunčinienė.
Paneveržio pradinė mokykla
Iki 1935 metų mokykla buvo pas Feliksą Sluckų. Čia mokytojavo Gučiutė. Vėliau mokykla buvo perkelta j Liepiniškių kaimą. 1954 m. mokyka įsikūrė pas Adolfą Gylį. Čia dirbo mokytoja Bronė Giedrytė, nuo 1955 iki 1956 m. - Genovaitė Palionytė-Čižienė. Mokėsi 12-1 Smokinių. Nuo 1956 m. vienerius metus mokytojavo Vytautas Zabarauskas. Mokykla uždaryta 1957 m.
Liepiniškių pradinė mokykla
Mokykla įsikūrė Liudviko Čižo namuose. Čia mokytojavo Sedelskis, o nuo 1952 m. - Eleonora Kalinskaitė-Zabarauskienė, kuri tuo pačiu buvo ir mokyklos vedėja. 1957 m. čia dirbti atėjo Vytautas Zabarauskas, kuris buvo paskirtas mokyklos vedėju, o E. Zabarauskienė - mokytoja. Nuo 1955 iki 1960 m. čia dirbo Ona Paliukėnaitė-Slavinskienė, pradinės mokyklos vedėja.
Gimžiškių pradinė mokykla
Iš Liepiniškių 1960 m. mokykla perkelta į Gimžiškių kaimą, pas Antaną Sukarevičių. Čia iki 1968 m. mokyklos vedėja dirbo Ona Paliukėnaitė -Slavinskienė. Mokėsi apie 23-28 mokinius. 1973-1974 m. m. čia mokėsi tik 2 mokiniai. Mokykla uždaryta 1974 metais.
Kačiūnų pradinė mokykla
Pirmoji Kačiūnų pradinė mokykla buvo įsteigta po karo, maždaug 1947m. Prano Ryliškio namuose. Vienerius metus čia dirbo mokytoja Valiukonienė, po jos - Kazytė Bulauskaitė, dar vėliau - Uršulė Kunčinienė. Čia mokėsi apie 30 mokinių. Suoluose mokiniai sėdėdavo net po šešis. Vėliau mokykla persikėlė į Kazimiero Riaubos namus. Čia neilgą laiką dirbo mokytojas Titas Vilūnas. Dar po kurio laiko mokykla buvo perkelta į Antano Deveikio namus. Mokytoją Uršulę Kunčinienę 1963 metais čia pakeitė Elžbieta Valiulienė - Kačiūnų mokyklos vedėja. 1969 m. buvo pastatyta nauja medinė Kačiūnų pradinė mokykla. Nuo 1970 m. mokyklos vedėja paskirta Elena Zitikienė. 1971 -1973 m. čia mokėsi 10 mokinių: 1 pirmokas, 4 antrokai, 5 trečiokai. Mokykla uždaryta 1973 m. 
Buitūnų pradinė mokykla
1952 m. mokykla buvo įsikūrusi Trinkūno namuose. Čia dirbo mokytoja Liulevičiūtė, vėliau Morta Čepaitytė, o nuo 1956 m. iki mokyklos uždarymo 1968 metais - Algirdas Kraujalis. Čia mokėsi 33 mokiniai, buvo 4 skyriai.
Kvyklių pradinė mokykla.
 Nuo 1949 m. iki 1955 m. čia dirbo pradinių klasių mokytoja Genovai¬tė Palionytė-Čižienė, o mokyklos vedėjas buvo Jonas Grudzinskas. Čia buvo dvi klasės.
Lyginiškio pradinė mokykla
Mokykla buvo įsikūrusi pas Kazį Žilį. Joje dirbo Jonas Vanagas ir Janina Deveikienė.

Straipsnyje panaudota medžiaga iš Genovaitės Šnurovos knygos „Kuktiškės" ir Kazio Valiulio knygos „Kuktiškių žemės balsas".

Joomla templates by a4joomla